REKLAMY

Pokud chcete spřátelit, napište do komentíků. Nemám nějaké určité pravidla o četnosti návštěv :)


Hlasujte prosím v 5. kole jsem tam jako Domcaaa s Jasperem Halem :) Oplatím


Buňka, Buněčný metabolismus, Viry

20. ledna 2008 v 22:00 |  Škola - zápisky a referáty

BUŇKA

a) buňka prokaryotní - tvoří těla pouze bakterií a sinic
b) buňka eukaryotní - vše ostatní živé má tyto buňky

PROKARYOTNÍ BUŇKA

( prokaryotická buňka = prokaryontní buňka )

buněčná stěna cytoplazma
plazmatická membrána bakteriální chromozom ribozóm
( = nukleoid )
_____________________________________________________________________________________
- buněčná stěna- funkce: chrání buňku před vnějšími vlivy a udržuje tvar buňky
- obsahuje peptidoglykan ( peptid = bílkovina; glykan = cukr )
- plazmatická membrána - struktura: dvojvrstva (hydrofóbní konce jsou z obou stran chráněny hydrofilními hlavičkami)
- je tvořena bílkovinami a fosfolipidy ( fosfo = fosfát; lipidy = tuky )
- je polopropustná ( některé látky projdou a jiné ne )
- funkce: zajišťuje komunikaci buňky s vnějším okolím a je také zodpovědná
za tvar buňky polární hlavička (hydrofilní)
nepolární konec (hydrofóbní)
protein
přenos látek přes membránu
- 1) NESPECIFICKÝ PŘENOS = DIFUZE
- je to volný přechod látky přes membránu
- týká se jen látek s malými molekulami ( např. kyslík )
- 2) SPECIFICKÝ PŘENOS = TRANSPORT
- týká se větších látek ( např. glukóza, ionty, ... )
- a) pasivní ( není potřeba energie ) - po koncentračním spádu
- b) aktivní ( nutno dodat energii ) - proti koncentračnímu spádu
- 3) ENDOCYTÓZA = pohlcování
- uplatňuje se, pokud je látka příliš velká
- a) pinocytóza ( pohlcování kapalných látek )
- b) fagocytóza ( pohlcování pevných látek )
- bakteriální chromozom - je to nepravé "jádro"
( = nukleoid ) - cyklický ( uzavřen )
- funkce: řídí veškerou činnost buňky, zajišťuje rozmnožování a je nositelem
genetické informace
- je tvořen molekulou DNA (deoxyribonukleová kys.) » dvoušroubovice
- ribozómy - jsou tvořeny nukleovou kyselinou RNA a bílkovinami
- funkce: tvorba bílkovin
- cytoplazma - je to 90% vodný roztok
- jsou v ní rozpuštěny organické i anorganické látky
- funkce: tvoří výplň buňky a probíhají zde základní životní děje (např. metabolismus)
další struktury u některých buněk: BIČÍK - funkce: slouží k pohybu směr pohybu
PLAZMID - krátký úsek nukleové kyseliny
- je zodpovědný za rezistenci bakterií vůči lékům

EUKARYOTNÍ BUŇKA

( eukaryotická buňka = eukaryontní buňka )

ROSTLINNÁ BUŇKA

buněčná stěna
plazmatická membrána
mitochondrie
Golgiho komplex
endoplazmatické retikulum
jádro
chloroplast
jadérko
cytoplazma
vakuola
lyzozómy
ribozómy
_____________________________________________________________________________________
- buněčná stěna - tvořena celulózou (v přírodě se celulóza vyskytuje nejčastěji), hemicelulózami a pektiny
- funkce: chrání buňku a udržuje její tvar
- skládá se ze 3 částí:
střední lamela
primární stěna
sekundární stěna
- střední lamela - spojuje buňky dohromady
- primární stěna - je pružná a proto umožňuje růst buňky
- sekundární stěna - vyskytuje se jen u některých buněk
- je nejtlustší - tvoří oporu ( nejčastěji ve stonku rostliny )
- roste dovnitř (tloustne) » buňka s vytvořenou sekundární stěnou
zpravidla umírá
- plazmatická membrána - její stavba i funkce jsou totožné jako u prokaryotické buňky
- mitochondrie - slouží k výrobě energie
- má kousek vlastní DNA ( je "polosamostatná" )
- je tvořena dvěma membránami
- vnitřní membrána je zřasená a vytváří výběžky ( proto aby měla, co největší plochu »
probíhají na ní reakce )
vnější membrána
vnitřní membrána
kristy
matrix
- chloroplast - slouží k zachycení světla a k fotosyntéze
- má kousek vlastní DNA ( je "polosamostatný" )
- má také dvě membrány ( vnitřní ale zřasená není )
- obsahuje thylakoidy, které vytvářejí seskupení - grany (důvodem je nejspíš spektrum světla)
- uvnitř thylakoidů je obsaženo zelené barvivo chlorofyl, které slouží k fotosyntéze
vnější membrána
vnitřní membrána
thylakoid
grana
- kromě chloroplastů existují i jiné plastidy:
- chromoplast - chromo = barva
- výskyt: v listech na podzim, v květech a v plodech
- funkce: lákají opylovače a snaží se o rozšiřování rostliny
- barviva: xantofyly ( způsobují žluté zbarvení )
karotény ( způsobují červené zbarvení )
- leukoplast - leuko = bílý, bezbarvý
- neobsahuje barviva ani thylakoidy
- funkce: zásobní ( např. ukládání škrobu )
- výskyt: v útvarech které mají zásobní funkci ( tj. kořeny, ... )
- jádro - L: nucleus ; Ř: karyon
- je to řídící centrum buňky ( "mozek" buňky )
- jádro je vyplněno jadernou hmotou = chromatin
» chromatin je tvořen nukleovou kyselinou DNA a bílkovinami
» v případě, že se chce buňka dělit vytváří chromatin chromozomy
- uvnitř jádra se nachází jadérko ( nejčastěji 1 až 2, ale někdy i více )
» jadérko je tvořeno nukleovou kyselinou RNA
» v jadérku se tvoří ribozómy ( ty vytvářejí bílkoviny )
- jádro je ohraničeno jaderným obalem
» v jaderném obalu jsou otvory - póry ( slouží k transportu )
- endoplazmatické retikulum - retikulum = síť
- je to soubor váčků ( často se vyskytují v blízkosti jádra )
- funkce: vytvářejí se v něm tuky, cukry i některé hormony
- nasedají na něj ribozómy
- Golgiho komplex (aparát) - je to soubor váčků
- funkčně navazuje na endoplazmatické retikulum
- vše co endoplazmatické retikulum vyrobí je poláno do Golgiho komplexu
( "třídírna" )
+-
( váčky přirůstají ) ( váčky se oddělují )
- vakuola - membrána vakuoly se nazývá tonoplast
- uvnitř vakuoly se nachází buněčná šťáva ( voda a v ní rozpuštěné látky ( např. soli ))
- lyzozom - slouží k rozkladu látek ( "trávicí soustava" )
- cytoplazma - její stavba i funkce jsou totožné jako u prokaryotické buňky
- cytoskelet - cyto = buňka; skelet = kostra ........ ("buněčná kostra" )
- je to soustava vláken a trubiček, které mají opornou funkci
- funkce: zajišťuje pohyb celé buňky (např. pomocí bičíku)
zajišťuje pohyb organel vrámci celé buňky
zajišťuje oporu buňky - pomáhá udržovat tvar
- a) mikrotubuly - mikro = malý; tubus = trubka, roura
- trubičky zajišťující pohyb celé buňky
- jsou tvořeny bílkovinou tubulín
- b) mikrofilamenta - mikro = malý; filamento = vlákno, nit
- vlákna zajišťující pohyb organel v buňce

FYZIOLOGIE BUŇKY

METABOLISMUS = přeměna látek a energie
a) anabolismus - z látek jednodušších vznikají látky složitější
- látky se reakcemi skládají
b) katabolismus - z látek složitějších vznikají látky jednodušší
- látky se reakcemi rozbíjejí
________________________________________________________
a) aerobní - reakce probíhají jen za přístupu kyslíku ( aero = kyslík )
b) anaerobní - reakce probíhají bez přístupu kyslíku
buněčný metabolismus
SACHARIDY
TUKY
ß oxidace
glykolýza ATP + ALKOHOL
ATP + LAKTÁTPŘENAŠEČ
ATP + PYRUVÁT +
ACETYL CoA

PYRUVÁT + ACETYL CoA

citrátový PŘENAŠEČ
cyklus
CO2
ATP
O2 + PŘENAŠEČ ATP + H2O
dýchací
řetězec

- ATP = adenozintrifosfát

- chemická látka sloužící buňce k získávání energie

METABOLICKÉ POCHODY

- glykolýza:
- je to soubor reakcí
- výchozími látkami jsou vždy sacharidy
- reakcí se vyrobí alkohol+ ATP, laktát+ ATP nebo pyruvát+ ATP
ALKOHOL + ATP
reakce probíhá jen bez přístupu kyslíku
množství vyrobené energie je velmi malé
LAKTÁT + ATP
reakce probíhá jen bez přístupu kyslíku
probíhá jen u živočišné buňky
PYRUVÁT + ATP
nejdůležitější reakce - pyruvát není konečný produkt ale vstupuje do dalších metabolických pochodů
reakce probíhá jen bez přístupu kyslíku
vyrobí se jen velmi málo energie
_____________________________________________________________________________________
- ß-oxidace
- reakce probíhají jen za přítomnosti kyslíku
- výchozími látkami jsou vždy tuky
- reakcí se vyrobí velké množství přenašeče a acetylu CoA
- je velmi důležitá - přenašeč i acetyl CoA vstupují do dalších metabolických pochodů
_____________________________________________________________________________________
- citrátový cyklus
- je to soubor cyklických reakcí ( látky v určitém místě do reakcí vstupují a v tomtéž místě vystupují )
- reakce probíhají jen za přítomnosti kyslíku
- výchozími látkami jsou pyruvát a acetyl CoA
- reakcí se uvolňuje CO2 a vzniká přenašeč a ATP
_____________________________________________________________________________________
- dýchací řetězec (dýchání)
- je to soustava složitých reakcí
- výchozími látkami jsou O2 a přenašeč
- reakcí vzniká ATP a voda H2O
_____________________________________________________________________________________
- fotosyntéza
- výchozími látkami jsou CO2 a voda H2O
- k reakci je nutné sluneční záření
- reakcí vzniká O2 a cukr glukóza ( kyslík je vedlejší produkt ("odpad"))
________________________________________________________________
- všechny metabolické pochody spolu úzce souvisí
- pouze glykolýza může vyjímečně probíhat samostatně

OSMOTICKÉ JEVY V BUŇCE

osmóza = difúze
- difúze ..... přes membránu prochází chemická látka ( např. sůl )
- osmóza ... přes membránu prochází voda (tj. rozpouštědlo)
- izotonické prostředí ( izo = stejný; tonus = napětí )
- koncentrace látek je uvnitř i vně buňky stejná
- hypotonické prostředí
- koncentrace látek je uvnitř buňky vyšší než vně buňky
- buňka se snaží koncentraci vyrovnat - proto nasává vodu (rozpouštědlo) aby zředila chem. látky uvnitř
- pokud však buňka nasaje příliš mnoho vody může dojít k prasknutí buňky = plasmoptýza
plasmoptýza
- hypertonické prostředí
- koncentrace látek je uvnitř buňky nižší než vně buňky
- buňka se snaží koncentraci vyrovnat - proto vylučuje vodu (rozpouštědlo)
- pokud však buňka vyloučí příliš mnoho vody může dojít k scvrknutí buňky = plasmolýza
plasmoptýza
(smrštění buňky)

VIRY

- jsou to nejmenší "živé organismy"
- sami se nemohou rozmnožovat ( rozmnožují se pouze pomocí hostitelské buňky )
- nemají vlastní metabolismus
- nerostou
- obsahují nukleovou kyselinu DNA nebo RNA ( ale vždy jen jednu z nich )
_____________________________________________________________________
stavba virionu ( = těla viru )
membránový obal ( slouží jako další ochrana, někdy i více než jeden )
kapsida ( obal chránící nukleovou kyselinu )
enzym ( umožňuje průnik viru do buňky )
nukleová kyselina (RNA nebo DNA)
- velikost: 20 - 200 nm
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ercubwvke ercubwvke | E-mail | Web | 16. června 2009 v 13:19 | Reagovat

USmeQ3  <a href="http://ylsespsamyys.com/">ylsespsamyys</a>, [url=http://fugwzpwzvykg.com/]fugwzpwzvykg[/url], [link=http://eyxmjndvbwmg.com/]eyxmjndvbwmg[/link], http://icpfhywdgupk.com/

2 já | 24. března 2010 v 16:13 | Reagovat

dost dobrý ;-) moc si mi pomohla ;-)

3 Domcaaa Domcaaa | Web | 24. března 2010 v 16:28 | Reagovat

Tak to jsem ráda :-)

4 kačenka kačenka | 9. května 2010 v 19:48 | Reagovat

děkuju moc si mi pomohla :-)  :-)  :-)

5 loan loan | E-mail | Web | 11. března 2012 v 10:17 | Reagovat

Buildings are quite expensive and not every person can buy it. Nevertheless, home loans was invented to support people in such cases.

6 DavidHop DavidHop | E-mail | Web | 3. září 2017 v 8:47 | Reagovat

glen rock pharmacy nj  <a href=http://ritalin.guildomatic.com>buy ritalin pakistan</a>  tri view medicine cabinets

7 ClarkHib ClarkHib | E-mail | Web | 19. září 2017 v 23:33 | Reagovat

an 627 pill side effects  <a href=https://www.clippings.me/darvocet>buy darvocet in canada</a>  2 day diet pill

8 PeterDes PeterDes | E-mail | Web | 28. října 2017 v 20:52 | Reagovat

can you get prescription oakley sunglasses  <a href=http://blogscat.com/a/reductil/>http://blogscat.com/a/reductil/</a>  pill search by picture

9 PeterDes PeterDes | E-mail | Web | 30. října 2017 v 2:08 | Reagovat

finding a good doctor  <a href=https://fastin.zankyou.com/>https://fastin.zankyou.com/</a>  faster hair growth pills

10 PeterDes PeterDes | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 1:14 | Reagovat

orthopedic doctors in pittsburgh  <a href=http://reductil.wifeo.com/>http://reductil.wifeo.com/</a>  cvs pharmacy columbia sc

11 FrancisGes FrancisGes | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 23:19 | Reagovat

side effects of drugs  <a href=http://saxenda.strikingly.com/>saxenda.strikingly.com</a>  metronidazole order online no prescription

12 Russellrearp Russellrearp | E-mail | Web | 23. února 2018 v 20:37 | Reagovat

over the counter pain pills  http://anitaklahn.de/wir-brauchen-eine-echte-mint-offensive/  rite aid pharmacy mill creek

13 Bernardlok Bernardlok | E-mail | Web | 15. března 2018 v 0:55 | Reagovat

find doctor by zip code  <a href=https://saxenda.1minutesite.co.uk>saxenda.1minutesite.co.uk</a>  smiths pharmacy st helena

14 Bernardlok Bernardlok | E-mail | Web | 16. března 2018 v 15:30 | Reagovat

best fish oil pills to take  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  aurora advanced healthcare menomonee falls clinic

15 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 18. března 2018 v 12:30 | Reagovat

definition of ethics in healthcare  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  national pharmacy technician certification

16 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 21. března 2018 v 9:23 | Reagovat

family medicine of yakima  <a href=http://zolpidem.alloforum.com>zolpidem.alloforum.com</a>  wingate school of pharmacy

17 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 28. března 2018 v 0:17 | Reagovat

eye doctors in johnson city tn  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  health benefits of aloe vera

18 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 29. března 2018 v 0:55 | Reagovat

side effects of ace weight loss pill  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  pill identifier pictures free

19 Elliottdut Elliottdut | E-mail | Web | 9. května 2018 v 5:57 | Reagovat

high deductible health plans  http://adipex.uniterre.com/  uc college of pharmacy

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Pokud někdo chcete přidat klikačku nebo spřátelit, dejte vědět :)