REKLAMY

Pokud chcete spřátelit, napište do komentíků. Nemám nějaké určité pravidla o četnosti návštěv :)


Hlasujte prosím v 5. kole jsem tam jako Domcaaa s Jasperem Halem :) Oplatím


Buňka, Buněčný metabolismus, Viry

20. ledna 2008 v 22:00 |  Škola - zápisky a referáty

BUŇKA

a) buňka prokaryotní - tvoří těla pouze bakterií a sinic
b) buňka eukaryotní - vše ostatní živé má tyto buňky

PROKARYOTNÍ BUŇKA

( prokaryotická buňka = prokaryontní buňka )

buněčná stěna cytoplazma
plazmatická membrána bakteriální chromozom ribozóm
( = nukleoid )
_____________________________________________________________________________________
- buněčná stěna- funkce: chrání buňku před vnějšími vlivy a udržuje tvar buňky
- obsahuje peptidoglykan ( peptid = bílkovina; glykan = cukr )
- plazmatická membrána - struktura: dvojvrstva (hydrofóbní konce jsou z obou stran chráněny hydrofilními hlavičkami)
- je tvořena bílkovinami a fosfolipidy ( fosfo = fosfát; lipidy = tuky )
- je polopropustná ( některé látky projdou a jiné ne )
- funkce: zajišťuje komunikaci buňky s vnějším okolím a je také zodpovědná
za tvar buňky polární hlavička (hydrofilní)
nepolární konec (hydrofóbní)
protein
přenos látek přes membránu
- 1) NESPECIFICKÝ PŘENOS = DIFUZE
- je to volný přechod látky přes membránu
- týká se jen látek s malými molekulami ( např. kyslík )
- 2) SPECIFICKÝ PŘENOS = TRANSPORT
- týká se větších látek ( např. glukóza, ionty, ... )
- a) pasivní ( není potřeba energie ) - po koncentračním spádu
- b) aktivní ( nutno dodat energii ) - proti koncentračnímu spádu
- 3) ENDOCYTÓZA = pohlcování
- uplatňuje se, pokud je látka příliš velká
- a) pinocytóza ( pohlcování kapalných látek )
- b) fagocytóza ( pohlcování pevných látek )
- bakteriální chromozom - je to nepravé "jádro"
( = nukleoid ) - cyklický ( uzavřen )
- funkce: řídí veškerou činnost buňky, zajišťuje rozmnožování a je nositelem
genetické informace
- je tvořen molekulou DNA (deoxyribonukleová kys.) » dvoušroubovice
- ribozómy - jsou tvořeny nukleovou kyselinou RNA a bílkovinami
- funkce: tvorba bílkovin
- cytoplazma - je to 90% vodný roztok
- jsou v ní rozpuštěny organické i anorganické látky
- funkce: tvoří výplň buňky a probíhají zde základní životní děje (např. metabolismus)
další struktury u některých buněk: BIČÍK - funkce: slouží k pohybu směr pohybu
PLAZMID - krátký úsek nukleové kyseliny
- je zodpovědný za rezistenci bakterií vůči lékům

EUKARYOTNÍ BUŇKA

( eukaryotická buňka = eukaryontní buňka )

ROSTLINNÁ BUŇKA

buněčná stěna
plazmatická membrána
mitochondrie
Golgiho komplex
endoplazmatické retikulum
jádro
chloroplast
jadérko
cytoplazma
vakuola
lyzozómy
ribozómy
_____________________________________________________________________________________
- buněčná stěna - tvořena celulózou (v přírodě se celulóza vyskytuje nejčastěji), hemicelulózami a pektiny
- funkce: chrání buňku a udržuje její tvar
- skládá se ze 3 částí:
střední lamela
primární stěna
sekundární stěna
- střední lamela - spojuje buňky dohromady
- primární stěna - je pružná a proto umožňuje růst buňky
- sekundární stěna - vyskytuje se jen u některých buněk
- je nejtlustší - tvoří oporu ( nejčastěji ve stonku rostliny )
- roste dovnitř (tloustne) » buňka s vytvořenou sekundární stěnou
zpravidla umírá
- plazmatická membrána - její stavba i funkce jsou totožné jako u prokaryotické buňky
- mitochondrie - slouží k výrobě energie
- má kousek vlastní DNA ( je "polosamostatná" )
- je tvořena dvěma membránami
- vnitřní membrána je zřasená a vytváří výběžky ( proto aby měla, co největší plochu »
probíhají na ní reakce )
vnější membrána
vnitřní membrána
kristy
matrix
- chloroplast - slouží k zachycení světla a k fotosyntéze
- má kousek vlastní DNA ( je "polosamostatný" )
- má také dvě membrány ( vnitřní ale zřasená není )
- obsahuje thylakoidy, které vytvářejí seskupení - grany (důvodem je nejspíš spektrum světla)
- uvnitř thylakoidů je obsaženo zelené barvivo chlorofyl, které slouží k fotosyntéze
vnější membrána
vnitřní membrána
thylakoid
grana
- kromě chloroplastů existují i jiné plastidy:
- chromoplast - chromo = barva
- výskyt: v listech na podzim, v květech a v plodech
- funkce: lákají opylovače a snaží se o rozšiřování rostliny
- barviva: xantofyly ( způsobují žluté zbarvení )
karotény ( způsobují červené zbarvení )
- leukoplast - leuko = bílý, bezbarvý
- neobsahuje barviva ani thylakoidy
- funkce: zásobní ( např. ukládání škrobu )
- výskyt: v útvarech které mají zásobní funkci ( tj. kořeny, ... )
- jádro - L: nucleus ; Ř: karyon
- je to řídící centrum buňky ( "mozek" buňky )
- jádro je vyplněno jadernou hmotou = chromatin
» chromatin je tvořen nukleovou kyselinou DNA a bílkovinami
» v případě, že se chce buňka dělit vytváří chromatin chromozomy
- uvnitř jádra se nachází jadérko ( nejčastěji 1 až 2, ale někdy i více )
» jadérko je tvořeno nukleovou kyselinou RNA
» v jadérku se tvoří ribozómy ( ty vytvářejí bílkoviny )
- jádro je ohraničeno jaderným obalem
» v jaderném obalu jsou otvory - póry ( slouží k transportu )
- endoplazmatické retikulum - retikulum = síť
- je to soubor váčků ( často se vyskytují v blízkosti jádra )
- funkce: vytvářejí se v něm tuky, cukry i některé hormony
- nasedají na něj ribozómy
- Golgiho komplex (aparát) - je to soubor váčků
- funkčně navazuje na endoplazmatické retikulum
- vše co endoplazmatické retikulum vyrobí je poláno do Golgiho komplexu
( "třídírna" )
+-
( váčky přirůstají ) ( váčky se oddělují )
- vakuola - membrána vakuoly se nazývá tonoplast
- uvnitř vakuoly se nachází buněčná šťáva ( voda a v ní rozpuštěné látky ( např. soli ))
- lyzozom - slouží k rozkladu látek ( "trávicí soustava" )
- cytoplazma - její stavba i funkce jsou totožné jako u prokaryotické buňky
- cytoskelet - cyto = buňka; skelet = kostra ........ ("buněčná kostra" )
- je to soustava vláken a trubiček, které mají opornou funkci
- funkce: zajišťuje pohyb celé buňky (např. pomocí bičíku)
zajišťuje pohyb organel vrámci celé buňky
zajišťuje oporu buňky - pomáhá udržovat tvar
- a) mikrotubuly - mikro = malý; tubus = trubka, roura
- trubičky zajišťující pohyb celé buňky
- jsou tvořeny bílkovinou tubulín
- b) mikrofilamenta - mikro = malý; filamento = vlákno, nit
- vlákna zajišťující pohyb organel v buňce

FYZIOLOGIE BUŇKY

METABOLISMUS = přeměna látek a energie
a) anabolismus - z látek jednodušších vznikají látky složitější
- látky se reakcemi skládají
b) katabolismus - z látek složitějších vznikají látky jednodušší
- látky se reakcemi rozbíjejí
________________________________________________________
a) aerobní - reakce probíhají jen za přístupu kyslíku ( aero = kyslík )
b) anaerobní - reakce probíhají bez přístupu kyslíku
buněčný metabolismus
SACHARIDY
TUKY
ß oxidace
glykolýza ATP + ALKOHOL
ATP + LAKTÁTPŘENAŠEČ
ATP + PYRUVÁT +
ACETYL CoA

PYRUVÁT + ACETYL CoA

citrátový PŘENAŠEČ
cyklus
CO2
ATP
O2 + PŘENAŠEČ ATP + H2O
dýchací
řetězec

- ATP = adenozintrifosfát

- chemická látka sloužící buňce k získávání energie

METABOLICKÉ POCHODY

- glykolýza:
- je to soubor reakcí
- výchozími látkami jsou vždy sacharidy
- reakcí se vyrobí alkohol+ ATP, laktát+ ATP nebo pyruvát+ ATP
ALKOHOL + ATP
reakce probíhá jen bez přístupu kyslíku
množství vyrobené energie je velmi malé
LAKTÁT + ATP
reakce probíhá jen bez přístupu kyslíku
probíhá jen u živočišné buňky
PYRUVÁT + ATP
nejdůležitější reakce - pyruvát není konečný produkt ale vstupuje do dalších metabolických pochodů
reakce probíhá jen bez přístupu kyslíku
vyrobí se jen velmi málo energie
_____________________________________________________________________________________
- ß-oxidace
- reakce probíhají jen za přítomnosti kyslíku
- výchozími látkami jsou vždy tuky
- reakcí se vyrobí velké množství přenašeče a acetylu CoA
- je velmi důležitá - přenašeč i acetyl CoA vstupují do dalších metabolických pochodů
_____________________________________________________________________________________
- citrátový cyklus
- je to soubor cyklických reakcí ( látky v určitém místě do reakcí vstupují a v tomtéž místě vystupují )
- reakce probíhají jen za přítomnosti kyslíku
- výchozími látkami jsou pyruvát a acetyl CoA
- reakcí se uvolňuje CO2 a vzniká přenašeč a ATP
_____________________________________________________________________________________
- dýchací řetězec (dýchání)
- je to soustava složitých reakcí
- výchozími látkami jsou O2 a přenašeč
- reakcí vzniká ATP a voda H2O
_____________________________________________________________________________________
- fotosyntéza
- výchozími látkami jsou CO2 a voda H2O
- k reakci je nutné sluneční záření
- reakcí vzniká O2 a cukr glukóza ( kyslík je vedlejší produkt ("odpad"))
________________________________________________________________
- všechny metabolické pochody spolu úzce souvisí
- pouze glykolýza může vyjímečně probíhat samostatně

OSMOTICKÉ JEVY V BUŇCE

osmóza = difúze
- difúze ..... přes membránu prochází chemická látka ( např. sůl )
- osmóza ... přes membránu prochází voda (tj. rozpouštědlo)
- izotonické prostředí ( izo = stejný; tonus = napětí )
- koncentrace látek je uvnitř i vně buňky stejná
- hypotonické prostředí
- koncentrace látek je uvnitř buňky vyšší než vně buňky
- buňka se snaží koncentraci vyrovnat - proto nasává vodu (rozpouštědlo) aby zředila chem. látky uvnitř
- pokud však buňka nasaje příliš mnoho vody může dojít k prasknutí buňky = plasmoptýza
plasmoptýza
- hypertonické prostředí
- koncentrace látek je uvnitř buňky nižší než vně buňky
- buňka se snaží koncentraci vyrovnat - proto vylučuje vodu (rozpouštědlo)
- pokud však buňka vyloučí příliš mnoho vody může dojít k scvrknutí buňky = plasmolýza
plasmoptýza
(smrštění buňky)

VIRY

- jsou to nejmenší "živé organismy"
- sami se nemohou rozmnožovat ( rozmnožují se pouze pomocí hostitelské buňky )
- nemají vlastní metabolismus
- nerostou
- obsahují nukleovou kyselinu DNA nebo RNA ( ale vždy jen jednu z nich )
_____________________________________________________________________
stavba virionu ( = těla viru )
membránový obal ( slouží jako další ochrana, někdy i více než jeden )
kapsida ( obal chránící nukleovou kyselinu )
enzym ( umožňuje průnik viru do buňky )
nukleová kyselina (RNA nebo DNA)
- velikost: 20 - 200 nm
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ercubwvke ercubwvke | E-mail | Web | 16. června 2009 v 13:19 | Reagovat

USmeQ3  <a href="http://ylsespsamyys.com/">ylsespsamyys</a>, [url=http://fugwzpwzvykg.com/]fugwzpwzvykg[/url], [link=http://eyxmjndvbwmg.com/]eyxmjndvbwmg[/link], http://icpfhywdgupk.com/

2 já | 24. března 2010 v 16:13 | Reagovat

dost dobrý ;-) moc si mi pomohla ;-)

3 Domcaaa Domcaaa | Web | 24. března 2010 v 16:28 | Reagovat

Tak to jsem ráda :-)

4 kačenka kačenka | 9. května 2010 v 19:48 | Reagovat

děkuju moc si mi pomohla :-)  :-)  :-)

5 loan loan | E-mail | Web | 11. března 2012 v 10:17 | Reagovat

Buildings are quite expensive and not every person can buy it. Nevertheless, home loans was invented to support people in such cases.

6 DavidHop DavidHop | E-mail | Web | 3. září 2017 v 8:47 | Reagovat

glen rock pharmacy nj  <a href=http://ritalin.guildomatic.com>buy ritalin pakistan</a>  tri view medicine cabinets

7 ClarkHib ClarkHib | E-mail | Web | 19. září 2017 v 23:33 | Reagovat

an 627 pill side effects  <a href=https://www.clippings.me/darvocet>buy darvocet in canada</a>  2 day diet pill

8 PeterDes PeterDes | E-mail | Web | 28. října 2017 v 20:52 | Reagovat

can you get prescription oakley sunglasses  <a href=http://blogscat.com/a/reductil/>http://blogscat.com/a/reductil/</a>  pill search by picture

9 PeterDes PeterDes | E-mail | Web | 30. října 2017 v 2:08 | Reagovat

finding a good doctor  <a href=https://fastin.zankyou.com/>https://fastin.zankyou.com/</a>  faster hair growth pills

10 PeterDes PeterDes | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 1:14 | Reagovat

orthopedic doctors in pittsburgh  <a href=http://reductil.wifeo.com/>http://reductil.wifeo.com/</a>  cvs pharmacy columbia sc

11 FrancisGes FrancisGes | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 23:19 | Reagovat

side effects of drugs  <a href=http://saxenda.strikingly.com/>saxenda.strikingly.com</a>  metronidazole order online no prescription

12 Russellrearp Russellrearp | E-mail | Web | 23. února 2018 v 20:37 | Reagovat

over the counter pain pills  http://anitaklahn.de/wir-brauchen-eine-echte-mint-offensive/  rite aid pharmacy mill creek

13 Bernardlok Bernardlok | E-mail | Web | 15. března 2018 v 0:55 | Reagovat

find doctor by zip code  <a href=https://saxenda.1minutesite.co.uk>saxenda.1minutesite.co.uk</a>  smiths pharmacy st helena

14 Bernardlok Bernardlok | E-mail | Web | 16. března 2018 v 15:30 | Reagovat

best fish oil pills to take  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  aurora advanced healthcare menomonee falls clinic

15 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 18. března 2018 v 12:30 | Reagovat

definition of ethics in healthcare  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  national pharmacy technician certification

16 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 21. března 2018 v 9:23 | Reagovat

family medicine of yakima  <a href=http://zolpidem.alloforum.com>zolpidem.alloforum.com</a>  wingate school of pharmacy

17 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 28. března 2018 v 0:17 | Reagovat

eye doctors in johnson city tn  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  health benefits of aloe vera

18 RobertJeree RobertJeree | E-mail | Web | 29. března 2018 v 0:55 | Reagovat

side effects of ace weight loss pill  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  pill identifier pictures free

19 Elliottdut Elliottdut | E-mail | Web | 9. května 2018 v 5:57 | Reagovat

high deductible health plans  http://adipex.uniterre.com/  uc college of pharmacy

20 StephenRop StephenRop | E-mail | 19. září 2018 v 3:44 | Reagovat

western school of pharmacy  http://www.bloghotel.org/stilnox  skype for android tablet

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Pokud někdo chcete přidat klikačku nebo spřátelit, dejte vědět :)