REKLAMY

Pokud chcete spřátelit, napište do komentíků. Nemám nějaké určité pravidla o četnosti návštěv :)


Hlasujte prosím v 5. kole jsem tam jako Domcaaa s Jasperem Halem :) Oplatím


společenské vědy 1

20. ledna 2008 v 22:05 |  Škola - zápisky a referáty
ČLOVĚK JAKO OBČAN
- OBČAN je člověk , který náleží určitému státu
- občanem se stáváme narozením nebo získáním nového občanství
- občanství je zaznamenáno v občanském průkazu a cestovním pasu
- každý občan má státní příslušnost
- státní příslušnost x národnost
podmínky získání občanství: znalost jazyka
beztrestnost po dobu 5-ti let
pobyt v zemi alespoň 5 let
propuštění z původního občanství
- pozbýt občanství můžeme, pokud alespoň 10 let žijeme na území jiného státu, nebo pokud požádáme o
propuštění z občanství
práva a povinnosti
- právo na život, svobodu a bezpečí ( = lidská práva )
- právo na svobodu pohybu, vyznání a vyjadřování
- právo na osobní vlastnictví a na nedotknutelnost obydlí
- právo na vzdělání a práci
- právo na soudní ochranu
- právo na sociální dávky a bezplatné lékařské ošetření
- povinnost dodržovat zákony určitého státu
- povinnost platit daně z přijmu a z přidané hodnoty
- nejdůležitější práva jsou obsaženy v Listině základních práv a svobod
emigrace - útěk ze státu
imigrace - příchod do státu
důvody emigrace: politický systém, nebezpečí, špatná ekonomická a hospodářská situace
- osoby fyzické ( jednotlivci ) a osoby právnické ( firmy, sdružení občanů, různé celky )
- Základní občanský zákoník
občansko právní vztahy
- kupní smlouva, smlouva o půjčce, smlouva o nájmu, smlouva o přepravě, smlouva o dílu, darování, dědění
PRÁVO
- souhrn právních norem
- soubor předpisů podle kterých se organizuje a řídí život společnosti
úlohy práva - upravovat společenské vztahy
- pokud možno předcházet sporům mezi lidmi a pokud k nim dojde - rozhodovat tyto spory
spravedlivě a potrestat ty, kteří se dopustili přestupku
- podle práva rozhodují správní a samosprávní úřady o přestupcích a soudy o trestných činech
- právo nám může pomoci orientovat se v často složitých společenských vztazích nebo situacích
vznik práva
- zvykové právo ( nepsané )
- závaznost názoru odborníků
- soudcovské právo - rozhodnutí nestranného soudce
- cesta smlouvy ( základ mezinárodního práva )
- cesta zákonů ( poslanecká sněmovna » senát » prezident )
PRÁVO
- je to soubor závazných pravidel ( zákonů ), které vydává stát
- je nutné a nezbytné
- je vynutitelné orgány státní moci
úkoly práva: upravuje vztahy mezi lidmi
vynucuje udržovat práva
pomáhá orientovat se ve složitých společenských situacích
klíčové hodnoty: spravedlnost
pravda
mír
dobro
svoboda
- práva se sdružují do právních norem
PRÁVNÍ NORMY
- jsou to závazná pravidla, která se musí dodržovat
- sdružují práva
- jsou vynutitelné orgány státní moci
- vytváří je stát
- právní normy se sdružují v právní řád
PRÁVNÍ ŘÁD
- je to souhrn všech právních norem
- utváří státní moc
- chrání všechny občany státu
- je tvořen právními předpisy s určitou právní sílou: 1) ústava
2) zákony ( vytváří je parlament )
3) nařízení vlády
4) vyhlášky ministerstev
5) nařízení nižších správních orgánů ( př. okresní úřady )
6) obecné vyhlášky
PRÁVNÍ STÁT
- stát s fungujícími zákony
- udržuje zákonnost
- klade důraz na celou ústavu a právní řád
- respektuje základní demokratické principy
- vymezuje vztah mezi občanem a státem
- občan může činit vše, co mu není vysloveně zakázáno a stát vše, co je mu dovoleno
princip dělení státní moci
- státní moc výkonná ( prezident a vláda ), zákonodárná ( parlament ), soudní moc ( soudy )
- státní moci jsou na sobě nezávislé a nezasahují si do pravomoci
princip legality
- pravomoci jednotlivých orgánů moci jsou přesně vymezeny
princip dodržování základních práv a svobod
- základní práva a svobody - Listina základních práva a svobod

PRÁVNÍ ZÁKLADY STÁTU

- stát je celek, který se skládá z jednotlivostí
- charakteristickým znakem je mocenská organizační struktura a administrativní aparát
- základní znaky státu: obyvatelstvo
ohraničené území
administrativní aparát - orgány státní moci
ozbrojená moc - policie ČR ( zajišťuje vnitřní ochranu státu )
- armáda ( zajišťuje vnější ochranu státu )
právní subjektivita a právní řád - stát je způsobilý k výkonu správních úkonů
svrchovanost ( suverenita ) - stát je nejvyšším orgánem
symboly suverenity: státní vlajka
státní hymna
velký státní znak
malý státní znak
vlajka prezidenta republiky ( standarta )
státní pečeť
státní barvy

TYPY STÁTŮ

1) podle organizačního uspořádání:
a) státy jednotné ( unitární ) - jedno centrum moci ( např. ČR )
b) státy složené - federace - pevné propojení států s vlastní suverenitou ( např. USA, SRN )
- konfederace - státy chystající se založit federaci ( např. SSSR, počátek USA )
2) podle toho, kdo stojí v čele:
a) teokracie - stát řízený božskou mocí ( např. faraon, bůh Inka )
b) monarchie - vláda jednoho monarchy, který má dědičnou moc ( např. král, císař, kníže )
c) republika - v čele stojí prezident
3) podle toho, kdo a jak může rozhodnout o státních záležitostech:
a) demokracie - vláda lidu ( např. Atény )
b) autokracie ( tyranie, diktatura ) - vláda jednoho nebo elitní skupiny ( např. Hitler, Stalin )

STÁT vs. PRÁVO

zvykové právo ( = obyčejové právo )
- nepsaná pravidla
- přenášejí se z generace na generaci
- přenášejí se ústní formou a výchovou
psané právo
- vzniklo již v Mezopotámii a starém Egyptě
humanizace práv = zlidštění práv
- kdysi plnilo právo funkci odplaty, dnes má výchovnou funkci

ÚSTAVA

- nejvyšší právní dokument
- definuje stát, jeho formy a cíle
- zajišťuje svobodu
- navržena 16. 12. 1992
- přijata 1. 1. 1992
- 8 hlav a 113 článků
- první ústava roku 1918
- upravena v roce 1920
- 9. května 1948 demokraticko socialistická ústava ( popírány práva a svobody )
- úprava roku 1968
- úprava roku 1989
preambule
- první věta ústavy
- charakterizuje český národ
hlavy ústavy:
1) základní ustanovení
- charakterizují ČR jako jednotný, svrchovaný a demokratický stát
- zdrojem moci je lid ( občané )
- respektují základní práva
- ústava může být doplněna pouze ústavními vyhláškami
- symboly suverenity: vlajka
velký státní znak
malý státní znak
standarta prezidenta
státní hymna
státní pečeť
státní hymna
2) moc zákonodárná
- parlament - navrhuje a upravuje zákony
- dolní komora - poslanecká sněmovna ( 200 poslanců / na 4 roky / alespoň 21 let )
- horní komora - senát ( 81 senátorů / na 6 let ( co 2 roky změna jedné třetiny ) / aspoň 40 let )
- aktivní volební právo - právo občanů volit
- pasivní volební právo - právo být zvolen
- imunita poslance - nedotknutelnost
- mandáty - křesla, která získávají poslanci nebo senátoři ve volbách
3) moc výkonná
- prezident ( aspoň 40 let / na 5 let / maximálně 2x zvolen ) a vláda ( ministři určitých rezortů )
- ministerstvo dopravy
- ministerstvo životního prostředí
- ministerstvo zahraničí
- ministerstvo zdravotnictví
- ministerstvo školství
- ministerstvo financí
- ministerstvo pro místní rozvoj
- ministerstvo vnitra a informatiky, ...
4) moc soudní
- soudy: okresní soud ( Karviná )
krajský soud 8 ( Ostrava )
vrchní soud 2 ( Olomouc, Praha )
nejvyšší soud ( Brno )
nejvyšší správní soud ( Brno )
ústavní soud ( Brno )
evropský soud pro lidská práva ( Stasburg )
- soudce - bezúhonný
vysokoškolské právnické vzdělání
jmenován prezidentem
- ústavní soudce ( 15 ) - bezúhonný
vysokoškolské právnické vzdělání
jmenován prezidentem
věk aspoň 40 let
nejméně 10 let praxe
5) NKÚ = nejvyšší kontrolní úřad
- kontrola hospodaření státu
- kontrola plnění státního rozpočtu ( státních financí )
6) ČNB = česká národní banka
- má na starosti finance
- pečuje o stabilitu měny
7) územní samospráva
- členění území
- obce ( starosta )
- kraje ( hejtman )
- ombudsman - instituce, úřad veřejného obhájce lidských práv
- obce mají vlastní majetek se kterým hospodaří
- starosta - zastupitelé ( 5 až 55 i více )
- obecní rada ( starosta, místostarosta, zastupitelstvo )
- 14 krajů : Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Vysočina
Královehradecký
Pardubický
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Liberecký
Ústecký
Karlovovarský
hl. město Praha
8) přechodná závěrečná ustanovení

MOC ZÁKONODÁRNÁ

- parlament - navrhuje a upravuje zákony
- poslání parlamentu - legislativní ( zákonodárná ) činnost - zákony navrhují, projednávají a schvalují
- dolní komora - poslanecká sněmovna ( 200 poslanců / na 4 roky / alespoň 21 let )
- horní komora - senát ( 81 senátorů / na 6 let ( co 2 roky změna jedné třetiny ) / aspoň 40 let )
- do poslanecké sněmovny jsou poslanci voleni na základě poměrného zastoupení ( volíme celou stranu )
- minimálně 5 % na účast strany v poslanecké sněmovně
- do senátu jsou senátoři voleni podle většinového systému ( volíme jednotlivce )
- aktivní volební právo - právo občanů volit
- pasivní volební právo - právo být zvolen
- volby jsou: všeobecné ( volí všichni bez rozdílu )
přímé ( volíme přímo poslance a senátory )
tajné ( volební lístky jsou upraveny za plentou )
rovné ( každý má jeden hlas )
dobrovolné ( kromě Rakouska, kde je účast povinná )
- poslanci a senátoři mají imunitu = nedotknutelnost - jsou nepostižitelní vrámci trestního práva
- mandáty - křesla, která získávají poslanci nebo senátoři ve volbách
schvalování zákonů
- parlamentní komise
- poslanecká sněmovna
- senát
- prezident
- cesta zákonů: podepisují je prezident, premiér, ...
- zákon je schopna schválit ⅓ poslanců

MOC VÝKONNÁ

- prezident a vláda
prezident
- věk aspoň 40 let
- bývá zvolen na 5 let maximálně 2x za sebou
volba prezidenta:
1) navržení na kandidáta
2) 1. kolo - musí získat nadpoloviční většinu hlasů ................................... pokud není zvolen proběhne 2. kolo
3) 2. kolo - musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných .... pokud není zvolen proběhne 3. kolo
4) 3. kolo - musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných .... pokud není zvolen je projednání
5) projednání
prezidentské pravomoci:
- vrací zákony
- jmenuje soudce
- uděluje amnestie ( promíjí tresty )
- uděluje státní vyznamenání
- jmenuje a odvolává vládu
vláda
- rozhoduje ve sboru
- tvoří ji předseda, místopředseda a ministři určitých rezortů
- ministerstvo financí
- ministerstvo práce a sociálních věcí
- ministerstvo obrany
- ministerstvo informatiky a vnitra
- ministerstvo průmyslu a obchodu
- ministerstvo zemědělství
- ministerstvo zdravotnictví
- ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- ministerstvo životního prostředí
- ministerstvo kultury
- ministerstvo pro místní rozvoj

MOC SOUDNÍ

- vykonávají ji jménem republiky nezávislé soudy
- soudy: okresní soud ( Karviná )
krajský soud 8 ( Ostrava )
vrchní soud 2 ( Olomouc, Praha )
nejvyšší soud ( Brno )
nejvyšší správní soud ( Brno )
ústavní soud ( Brno )
evropský soud pro lidská práva ( Stasburg )
- Praha - městské soudy = okresní
- obvodní soudy = krajské
- soudce - starší 40 let
bezúhonný - nesmí být trestně stíhán
vysokoškolské právnické vzdělání
jmenován prezidentem
- ústavní soudce ( 15 ) - věk aspoň 40 let
bezúhonný
vysokoškolské právnické vzdělání
jmenován prezidentem
nejméně 10 let praxe
zvolen na omezené volební období ...10 let
imunita navždy

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

- ODS
- ČSSD
- KSČM
- SZ
- KDU-ČSL

ORGÁNY STÁTNÍ MOCI

- tento administrativní aparát řídí vláda
- rozlišujeme dva druhy orgánů státní moci:
1) vrcholné orgány s celostátní působností ( ministerstva )
2) níže postavené orgány působící na vymezených územích ( okresní úřady, finanční úřady, ... )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Pokud někdo chcete přidat klikačku nebo spřátelit, dejte vědět :)